Greek English Turkish

Είστε εδώ

ΘΕΟΓΝΙΣ

Εφ. Απογευματινή της Πόλης γράφει ο ΦΙΝΤΙΑΣ για το "ΘΕΟΓΝΙΣ", 25-05-1969.

Μιαν ευχάριστον έκπληξιν εδοκίμασα με το βιβλίον το οποίον είχε την καλωσύνην να μοι δωρήση ο ελλογιμώτατος καθηγητής κ. Κωνστ. Τσιλιμαντός. Πρόκειται περί μεταφράσεως εις την δημοτικήν, υπ’ αυτού γενομένης, στίχων κατ’ εκλογήν, του Θεόγνιδος, ελεγειακού και γνωμικού ποιητού ζήσαντος κατά τα τέλη του έκτου και τας αρχάς του πέμπτου μ.Χ. αιώνος, και τον οποίον εμιμήθη, γράφων εις το πεζόν, ο Λαροσφουκώ. Ο συγγραφέυς παρέθεσεν έναντι της μεταφράσεως και το αρχαίον κείμενον.

Η Εφημερίδα Απογευματινή της Πόλης πληροφορεί για την έκδοση του Θέογνη 19-12-1968.

Ο κ. Κώστας Τσιλιμαντός φιλόλογος καθηγητής της Μεγ. Σχολής εξέδωκε και κυκλοφόρησε «Έμμετρη μετάφραση» του Αρχαίου λυρικού ποιητού Θέογνη.

Σκοπός του μεταφραστού δια του πονήματος είναι η γνωριμία με τους αρχαίους ποιητάς και ο ίδιος γράφει εις τον πρόλογον η έναρξίς διαλόγου με αυτούς.

Η μετάφρασις εις την δημοτικήν είναι επιτυχής και είναι αποτέλεσμα ευσυνείδητου εργασίας και μεγάλου μόχθου του διακεκριμμένου εκπαιδευτηκου δι’ ο και το αξιόλογον βιβλίο του κ. Τσιλιμαντού συνιστάται είς του καθηγητάς και καθώς και κλαθε διανοουμένου του οποίου θα πλουτίση την βιβλιοθήκην.

Ηπ. Εστία τ.379-380,, 1970, γράφει ο Λογοτέχνης και Διευθυντής του περιοδικού Δημοσθένης Κόκκινος για τα βιβλία "ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ" και "ΘΕΟΓΝΙΣ."

Ο Κώστας Τσιλιμαντός, που είναι ένας λυρικός ποιητής και ανικανοποίητος διανοούμενος, έκαμε το ωραίο και το προκλητικό τόλμημα να συγκετρώσει μιαν ανθολόγηση απ’ την εύθυμη επιγραμματική αρχαία μας γραμματεία και να την δώσει, μεταφρασμένη στην τωρινή μας γλώσσα. Και πέτυχε, όχι μοναχά να τήξει την κρυσταλλωμένη ανεπανάληπτη εκείνη ποιήση, που κρατούν αυτά τα δύσκολα αριστουργήματα του ανθρώπινου λόγου αλλά και να μας δώσει ακόμη και την φωτοσκίαση της πυκνωμένης σοφίας τους, σ’ έναν ζωντανό και πλαστικό τόνο καθημερινότητας. Είναι μια εργασία που ξεπερνάει οπωσδήποτε τα όρια και τις αξιώσεις,που δικαιούμαστε να έχουμε αποόναν καλό φιλόλογο. Γιατί, δεν έγινεν εδώ ό,τι σ’ ένα κείμενο, έστω και ποιητικό.

Ο ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ έγραψε για το "ΘΕΟΓΝΙΣ (ΕΚΛΟΓΗ)", το καλοκαίρι του 1969 και η εργασία του αυτή τυπώθηκε στο οπισθόφυλλο του Φιλόγελου

«Μέ την εύσυνειδησία και τήν ποιητική διάθεση πού τόν διακρίνουν, ό κ. Κώστας Τσιλιμαντός μας κάνει σωστά και σχεδόν ολοκληρωμένα τή γνωριμία του θέογνη. Ό περισσότερος διανοητικός και λυρικός πλούτος του αρχαίου ποιητη μεταφέρεται άπ' τό μεταφραστή στή δημοτική γλώσσα μέ πίστη στο πρωτότυπο και μέ άναπλαστική χάρη, πού έχει σάν αισθητικό άποτέλεσμα τή γνώση των ιδεών και των «θέσεών» του άπέναντι σέ πολλά κοινωνικά θέματα. Ή κλασσική λιτότητα του κειμένου οχι μόνο διατηρείται, αλλά και γίνεται πιο οικεία στόν άναγνώστη. "Οπως καΐ ό άποφθεγματισμός του. Πολύ λίγα ξέραμε ώς τώρα γιά τό θέογνη — τόν άριστοκράτη ποιητή του έκτου μέ πέμπτο αιώνα.

Η Καίτη Αραϊτζοπούλου. έγραψε για το βιβλίο "ΘΕΟΓΝΙΣ" στο ΕΜΠΡΟΣ της Πόλης, 12/12/1968

Άξια επαίνου ή κάθε προσπάθεια για το μεγάλο. Σεβασμός και συγκίνηση μπρος στη μεγάλη προσπάθεια, στην εναγώνια του κάθε ανθρώπου να φτάσει, να νικήσει το Άπιαστο.| Κι ό Κώστας Τσιλιμαντός κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Καθώς λέγει στον πρόλογο του βιβλίου του (Θεόγνις— 'Εκλογή από τ' αρχαίο κείμενο),το πλησίασμα κι ή βαθύτερη γνωριμία μας με τους αρχαίους είναι το αίτημα των καιρών.
Πληροφορίες για τα βιβλία

email: 
kostas.tsilimantos@gmail.com
Τηλ.: 210 6749951

Copyright © 2010-2018 Κώστας Γ. Τσιλιμαντός | Developed in D7 by l | Sitemap | mobile