Greek English Turkish

Είστε εδώ

Κριτικές Βιβλίων

ΕΘΝΟΣ 20-06-1991 Γράφει ο Κώστας Τσαούσης για το "Μ' ΕΝΑ ΔΡΕΠΑΝΙ ΦΩΣ"

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, συγκινήσεις και σκέψεις από, και για,τον καθημερινό βίο γέννησαν αυτούς τους στίχους του Κώστα Τσιλιμαντού. Σε δώδεκα ενότητες χωρίζεται η συλλογή και τα ποιήματά της είναι εμπνευσμένα όχι μόνο από την ελληνική ζωή, αλλά και από την παγκόσμια, όπως και από το θρησκευτικό συναίσθημα και την ιστορία.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ PECTORE A B IMO της 18ης Μαρτίου 1982

Ποιητικη συλλογή που παίρνει τον τίτλο της από στίχο του Βιργίλιου(=εκ βαθέων). Και πράγματι εκ βαθέων είναι όλη η ποίηση του φιλόλογου Κ. Τσιλιμαντού που αγγίζει πάρα πολλά κοινωνικά ζητήματα. Ο ποιητής έχει μιαν αξιόλογη τεχνική, είναι φανερό πως έχει μελετήσει τη δημοτική και την έντεχνη ποίησή μας και δεν κρύβεται ανάμεσα στους στίχους του η βαθιά του καλλιέργεια και ευαισθησία.

Γράφει ο ΦΙΝΤΙΑΣ στην Απογεματινή της Πόλης για την διάλεξη του Κώστα Τσιλιμαντού στο σύνδεσμο Αποφοίτων Zωγραφείου, λίγο πριν το δεύτερο άρθρο του της 2-3-1970.

Την παρελθούσαν Τρίτην ήκουσαμεν εις τον σύνδεσμον Αποφοίτων του Ζωγραφείου ωραίαν και πνευματώδη διάλεξιν του καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Τσιλιμαντού περί του χιούμορ κατα τους αρχαίους χρόνους. Πώς θα μεταφράσωμεν την αγγλικήν αυτήν λέξιν εις την γλώσσαν μας; Ως ευφυολογίαν, χαριτολογίαν, ή απλώς αστείον; Η τελευταία αυτή λέξις εχει κάποιαν βαθύτερη έννοιαν. Προέρχεται εκ της λέξεως άστυ (πόλις) και υποδηλοί τον κάτοικον της πόλεως εν αντιδιαστολή πρός τον χωρικόν. Δηλαδή τον με καλούς τρόπους άνθρωπον και όχι τον αγροίκον και άξεστον. Αλλά και εις την διημώδη γλώσσαν η λέξις χωρατό προέρχεται εκ της λέξεως χώρα, ταυτόσημου πρός την λέξιν άστυ. Η χαριτολογία λοιπόν, η ευφυολογία, το πνεύμα –αν προτιμάτε- ανθεί μόνον εις κοινωνίαν πολιτισμένων και πνευματικώς καλλιεργημένων ανθρώπων.

Εφ. Απογευματινή της Πόλης γράφει ο ΦΙΝΤΙΑΣ για το "ΘΕΟΓΝΙΣ", 25-05-1969.

Μιαν ευχάριστον έκπληξιν εδοκίμασα με το βιβλίον το οποίον είχε την καλωσύνην να μοι δωρήση ο ελλογιμώτατος καθηγητής κ. Κωνστ. Τσιλιμαντός. Πρόκειται περί μεταφράσεως εις την δημοτικήν, υπ’ αυτού γενομένης, στίχων κατ’ εκλογήν, του Θεόγνιδος, ελεγειακού και γνωμικού ποιητού ζήσαντος κατά τα τέλη του έκτου και τας αρχάς του πέμπτου μ.Χ. αιώνος, και τον οποίον εμιμήθη, γράφων εις το πεζόν, ο Λαροσφουκώ. Ο συγγραφέυς παρέθεσεν έναντι της μεταφράσεως και το αρχαίον κείμενον.

Γράφει ο Γ. Τς για το βιβλίο "ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ" στο ΕΜΠΡΟΣ της Πόλης, 20-4-1970.

Μετά απο την εξαίρετον έμμετρον απόδοσιν αποσπάσματων του ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ο κ. Τσιλιμαντός Κωνσταντίνος κατέστησεν εις τους περισσότερους έτι γνωστόν τ’ όνομα του μεγάλου αριστοκράτους ποιητού της αρχαιότητος.

Νυν δια του νέου του βιβλίου «ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ» μας παρουσιάζει μιαν ωραίαν συλλογήν αστείων, σατιρικών και γνωμικών του Ιεροκλέους, Φιλαγρίου, Στοβαίου, Λουκιανού ως και γνώμας σοφών ανδρών.

Ούτω δύναται ο αναγνώστης ούχι μόνον να θαυμάση τα χαριτολογήματα των αρχαίων, καθ’ οτι συνδιάζουσι το ευτράπελον με το ωφέλιμον, αλλά και να αντλήση σοφά διδάγματα.

Εφ. Απογευματινή της Πόλης γράφει ό ΦΙΝΤΙΑΣ για το βιβλίο "ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ"2-3-1970.

Όπως το προέβλεψα και συνέβη. Με επισκέφθη ο καθηγητής κ . κ. Τσιλιμαντός, και έμαθε το περί μώλου του Ληξουρίου τετράστιχον του Ανδρέου Λασκξαράτου το οποίον μόνον προφορικώς και εν απουσία κυριών είναι δυνατόν να μεταδοθή. Δεν ήτο όμως αυτό μόνον ο σκοπός της επισκέψεως του. Μου προσέφερε ταυτοχρόνως με μιαν εξαιρετικά κολακευτικήν αφιέρωσην, αντίτυπον του υπο τον τίτλον «Φιλόγελως» τελευταίου έργου του, το οποίον είναι συλλογή αρχαίων αστείων, σατιρικών, γνωμικών κτλ. Απο τον Ιεροκλήν, Φιλάγριον, Ιωάννην Στοβαίον και Λουκιανόν, με τας γνώμας και των Επτά Σοφών. Το βιβλίον αποτελείται απο γλαφυρόν και πνευματώδη πρόλογον του συγγραφέως, απο το αρχαίον κείμενον, και απο την υπ’ αυτού γενομένην μετάφρασιν.

Η Εφημερίδα Απογευματινή της Πόλης πληροφορεί για την έκδοση του Θέογνη 19-12-1968.

Ο κ. Κώστας Τσιλιμαντός φιλόλογος καθηγητής της Μεγ. Σχολής εξέδωκε και κυκλοφόρησε «Έμμετρη μετάφραση» του Αρχαίου λυρικού ποιητού Θέογνη.

Σκοπός του μεταφραστού δια του πονήματος είναι η γνωριμία με τους αρχαίους ποιητάς και ο ίδιος γράφει εις τον πρόλογον η έναρξίς διαλόγου με αυτούς.

Η μετάφρασις εις την δημοτικήν είναι επιτυχής και είναι αποτέλεσμα ευσυνείδητου εργασίας και μεγάλου μόχθου του διακεκριμμένου εκπαιδευτηκου δι’ ο και το αξιόλογον βιβλίο του κ. Τσιλιμαντού συνιστάται είς του καθηγητάς και καθώς και κλαθε διανοουμένου του οποίου θα πλουτίση την βιβλιοθήκην.

Σελίδες

Πληροφορίες για τα βιβλία

email: 
kostas.tsilimantos@gmail.com
Τηλ.: 210 6749951

Copyright © 2010-2018 Κώστας Γ. Τσιλιμαντός | Developed in D7 by l | Sitemap | mobile